Evangelierne og Apostlenes Gerninger

Evangelierne og Apostlenes Gerninger ligner meget de ældste dele af de paulinske breve. APG er i bund og grund
utrolig tro mod Jesus, den enste ene som kan frelse os, at Jesus blev født gør at et nyt afsnit i historien fik sin begyndelse.
Både Evangelierne og APG blev skrevet på græsk hvad der ikke var så almindeligt når bevægelsen var af hebraisk og aramæisk oprindelse, så derfor ikke nogen selvfølge. Evangeliernes sprog gik fra aramæisk til græsk og det skete tæt op af Jesus-bevægelsens udbredelse fra de jødiske palæstinensiske områder til Syrien, Lilleasien samt grækenland. Er muligvis også blevet påvirket ved at kende til de paulinske breve som var skrevet på græsk.
Her i APG er der nogen omrokering af tid og sted i disse skrifter da de er fra en lidt senere tid. Her skrives om problemet med parusi-udeblivelsen og at det er en anden forventning end det var i starten af 30 - 60. I tiden fra år 60- ca 100 måtte de Jesus-troende erkende at de måtte leve i en "ond verden" et stykke tid endnu. Derfor har Jesus-troende også måtte ændre deres måde at leve på og omorganisere sig når det drejer sig om Jesus-kulten. Læs Gal 1,4 (den onde verden)
En anden ændring der skete i årene fra 50-100 var at flere af Jesu-disciple afgik ved døden og blev erstattet af nye yngre medlemmer af Jesus-samfundet. Mange af de nye medlemmer havde ikke mødt Jesus før hans død og havde kun hørt fortællinger om ham så derfor var der et større behov for at skrive om Jesus og hans bevægelse og have det på skrift. Det er nok en af årsagerne til at det i netop den tid at evangelierne og APG blev nedfældet på skrift.
En anden ting som parusi-udeblivelsen førte med sig var at ideen om Jesus blev ændret fra at han var en frelser til at han i stedet for blev en guddom som sad i den himmelske verden. Jesus som menneskelig skikkelse måtte træde tilbage for hans guddommelige skikkelse. At de Jesus-troende skulle reddes fra den "onde verde" blev nu ændret til at de Jesus-troende måtte affinde sig med at få et liv her på jorden til at fungere samt et liv efter døden.
Det har Paulus allerede redegjordt for i nogle af de første breve han skrev.
Allersidst skrives der om Jesus og Jesus-bevægelsen. I de ældste tekster Paulus skriver har forskerne fundet ud af at der er skrevet meget lidt om Jesus så omverdenen ved at han virkelig har eksisteret. Evangelierne samt APG har skrevet meget om Jesus og Jesus-bevægelsens ældste historie. De skriver om den historiske Jesus, men er skrevet på sådan en måde at han er lig med den guddommelige Herre som nu er årsagen til deres Jesus samfund. Deres tro på at han er den himmelske , guddommelige Herre har smittet af på deres måde at skrive på , det samme gør sig gældende i de ældste dele af APG.

hænder