Transformationen består af:

Tanken om gudsriget træder tilbage og en ny ide om Jesus kongerige kommer i stedet for. Jahve som eskatologisk dommer flytter sig for ideen om Jesus i den rolle. Ideen om Jahve som kosmokrator suppleres af Jesus som verdens herre/konge.
Jahve som den der tilbedes viger tilbage for Jesus. Jahve som historiens og verdens herre suppleres af Jesus. Udfra ovenstående tekst kan man se at Jahve lige så stille træder i baggrunden og spiller en mindre rolle så Jesus får den fremtrædende rolle både i det religiøse og kultiske samt i får de religiøse ideer.
Jahves rolle er stadigvæk den afgørende, men skubbes i baggrunden. Han er med i tankerne om treenigheden og er hovedmanden bag den nytestamentlige nytænkning af det antikke jødiske frelsesprojekt. Det er Jahve der oprejser Jesus fra de døde, Jahve der ophøjer Jesus, der er der ingen tvivl om i det NY og Jesus-bevægelsen tvivler heller ikke på at det er Jahve der har den overordnede rolle og ledelse af historiens gang samt i det soteriologiske projekt.
Moseloven stammer fra tidligere generationer af skriftlærde. Den mundtlige fortolkning af Moseloven blev skrevet ned 200 år e.v.t. i Mishnah og et par hundrede år senere i Talmud- Jødernes "Hellige bog" . Et sted i Math 15,1-11 siges der at den skriftlige moselov er vigtigere en den mundtlige tradition. Flere steder i Mathæusevangeliet findes eksempler på Jahves lov og vilje.
Det er ikke jødedommen der er udgået fra kristendommen men omvendt. Jesus første disciple var jøder og opgav jødedommen og levede efter Jesus`lære.
Selv om man i år 110 vidste at der var forskel på jødedom og kristendom og at det var to forskellige religioner varder stadigvæk nogen der ville bevarer nogle jødiske skikke Sabbatten som der var i den Jødiske Bibel og som også var ved at blive et fast del i de kristnes Gamle Testamente.
Jesus siges at have sagt at man kan ikke sætte gamle skikke sammen med jødisk levevis, jødedommen kædes sammen med både falskhed og udlevethed. Paulus formaner de Jesus-troende til at rense den "gamle surdej" ud, fejre Påsken med usyret brød - med sandhed og renhed og ikke med "gammel surdej" - ondskab og moralsk forfald. Ikke have fællesskab med nogen der påstår de er kristne, men som lever i synd, griskhed, afgudsdyrkelse, spot, druk el. tyveri, tage afstand fra sådanne mennesker. Det er vores opgave at dømme dem som hører menneskeheden til. Dem der er udenfor må Gud dømme, men I skal fjerne det onde fra jeres midte.
Grunden til at Jesus-bevægelsen ikke blev større indenfor de jødiske kredse var fordi at i følge biblen var det forud bestemt af Jahve hvordan hele det eskatologiske forløb skulle være. Alting vedrørende Jesus fra fødsel til død samt opstandelsen var forudsagt i de hellige skrifter, Hvem der omvendte sig og kom med i Jesus-bevægelsen. Det jødiske folk skulle heller ikke opleve den eskatologiske frelse. Der var et behov for at få tingene forklaret. s udeblivelse, alt hvad der skete vedrørende Jesus. Jesus-bevægelsen hentede sine forklaringer i den Jødiske Bibel. Derfor var Jesus-bevægelsen meget længe en jødisk bevægelse selvom der var så meget negativt fra andre jødiske grupper og også med jøderne i det hele taget.
Årsagerne til at Jesu-bevægelsens konflikt med de andre jødiske grupper er Jesus og at hans død får så stor betydning for Jesus-bevægelsen. Dette førte til den kristne lære om Jesus Kristus som var langt større end den jødiske lære om de jødiske ,messiasforventninger. Dette at Jesus fik en så fremstående og betydningsfuld plads i bevægelsens religiøse kult fik flere af de større jødiske grupper til at stoppe tilgangen til omvendelsen til Jesus kulten. Konflikten med de andre jødiske grupper gjorde at bruddet med den store moderreligion blev en realitet og heraf blev Jesus-bevægelsen udviklet og en ny og selvstændig religion blev til.
Romerne henrettede Jesus men skylden for Jesus henrettelse flyttes over på jøderne.
På daværende tidspunkt var man igang med at redigere både indad til i bevægelsen samt udad til i forhold til den romerske stat, og man mente ikke at konflikterne ikke var så store som den romerske henrettelse af Jesus viste. I flere af evangelierne skrives det at henrettelsen af Jesus var en misforståelse og erklærer jøderne for dem som pressede Pilatus til at erklærer Jesus skyldig og henrettede ham.
Jesus ord som lyder er at man skal dele sol of vind lige, underkaste sig og adlyde de politiske magthavere og samtidig adlyde Jahve og leve ham til behag. Denne måde at tolke tingene på kom til at dominere i kristendommen indtil den dag i dag.