Guddommeliggørelse af Jesus:

Det jødiske folk må ikke dyrke andre guder end Jahve, derfor har jøderne aldrig kunne acceptere kristendommen. Diskussioner og stridigheder i oldtidens katolske kirker handlede om Jesus "natur" og hans forhold til Jahve (Gud Fader), Jahves Ånd (Helligånden).
Allerede fra starten af Jesus færd i Jesus-bevægelsen blev han guddommeliggjordt.
Her kommer nogle forklaringer på at Jesus blev guddommeliggjordt og dyrket på et religiøst plan.
I Det Nye Testamente har Jesus mange roller og titler. Messias (overalt) Herrens Tjener (ApG) Menneskesønnen (evangelierne) Herre (overalt) Konge (sjældent) Guds Søn (overalt) Frelser (overalt) Ypperstepræst (Hebræerbrevet).
Jesus taler på vegne af Jahve om de forestående eskatologiske begivenheder og han (Jesus) opfordre folk til at omvende sig og have en korrekt livsførelse, som er forberedelse til den forestående eskatologiske dom.
Messias er Jahves udvalgte "tjener" og "konge" hans "søn" som Jahve vil benytte for at udføre nogle af alle de kommende eskatologiske begivenheder. Selv om en person bliver betegnet som Guds Søn og frelser er det ikke ensbetydende med at vedkommende er guddommelig af natur. Ovenstående gælder ikke de synoptiske evangelier, Apostlenes Gerninger, Johannes Åbenbaring. I disse skrifter fremstår Jesus som den eskatologiske profet, som eskatologiske (messiansk) martyr el. som den Messias hvormed han kunne gennemføre et eskatologisk forløb. I Matthæus og Lukas evangelierne ønsker ophavsmændene at indføre Jesus som undfanget af Jahves guddommelige ånd (Helligånden), men den ide at Jesus skulle være født guddommelig ligger meget fjernst fra Matt og Lukas evangeliernes ide.
Men Matt. har i 14,33 og 28,17-20 været meget tæt på at beskrive Jesus som guddommelig samt ApG. 20,28.
I Paulus og Johannesevangeliet skrives der at "I begyndelsen var ordet (Jesus) og Ordet var hos Gud (Jahve) og Ordet var Gud" se Joh. 1,1 ifølge dette var Jesus til før sin fødsel, før jorden blev skabt som han medvirkede til og var dengang et guddommeligt væsen. En ide med dette kan være at Jesus var et præ eksistente, guddommeligt væsen som han var før sin fødsel, han steg ned fra fra den guddommelige verden og påtog sig at blive et menneskeligt legeme, som inkarnation læs Joh 17,5.
Ved de tegn og undere gjorde at Jesus tilhængerne kom til at tro på ham, hvis man vel at mærke kunne aflæse de små tegn hvor han viste sin guddommelige natur. At Jesu`s menneskelighed ikke var virkelig men kun "så ud som et menneske". På grund af sin skjulte guddommelighed udviser Jesus større autoritet i Johannesevangeliet end i de synoptiske evangelier, læs Joh 10,30;14,6.
Johannes evangeliet er skrevet senere end de synoptiske evangelier.Paulus i Fil. formaner om at folk skal tænke mere på at leve et liv som Jesus gjorde d.v.s. uselviske og lydige. Det teksten skriver om Jesus er at uanset om det er skrevet af Paulus eller det er en Jesus-tekst der allerede er omformuleret består det skrevne af Jesus fornedrelse og et om hans ophøjelse. Den skikkelse som Jesus foretrak var af menneskelig form i stedet for, at være en guddommelig skikkelse. Jesus afkald er et eksempel til efterfølgelse for de troende. På dette grundlag blev Jesus ophøjet af Jahve , hvorved han fik navnet "Herre" som er den højest tænkelige position og status. I denne ophøjede position skal Jesus modtage hyldest som kosmokrator, verdenshersker fra alle væsner i alle kosmos tre rum til Gud Faders ære.
Jesus før sin inkarnation var en guddommelig skikkelse som kan sammenlignes med Jahves. Jesus fik belønning af kosmokrator. I den første del handlede Jesus selv men da han blev belønnet handlede Jahve og Jesus var den passive part i det.
Ud fra teksten i Joh.1,3 er Jahve den eneste Gud og Jesus den eneste Herre, Jesus er den eneste formidler og medvirkede selv ved skabelsen og selvom Jesus blev ophøjet til kosmokrator og medvirkede til den eskatologiske frelse er Jahve stadigvæk den eneste sande Gud.

Engel_sang